Duurzaamheid

We willen met z'n allen mooie en goede producten aanbieden en daarmee een goede opbrengst genereren. Laten we daarbij ook aan onze toekomst denken en duurzaam gaan ondernemen. Hoe meten we nu hoe duurzaam we zijn? Hiervoor maakt BVB Substrates gebruik van Life Cycle Analysis (LCA).

De toekomst

De vraag naar duurzame ontwikkeling neemt alsmaar toe. Dat is niet zo vreemd als je bedenkt dat als we niets doen, de wereldtemperatuur met 3,7 °C gestegen zal zijn in het jaar 2085 (meest realistische scenario). Als gevolg hiervan zullen er onder andere meer overstromingen en tegelijkertijd meer watertekorten zijn, 30% van alle planten- en diersoorten verdwenen zijn en de gewasopbrengsten overal ter wereld afnemen.

Meetbare milieu-impact

BVB Substrates meet haar duurzaamheidsprestatie door middel van een Life Cycle Analysis (LCA).

Bij zo’n analyse worden de emissies in alle fases die een product doorloopt gemeten; van grondstofwinning tot en met de afvalverwerking of hergebruik van het product (zie afbeelding product LCA). De emissies die vrijkomen gedurende de levenscyclus van een product worden bij elkaar opgeteld wat resulteert in de ‘milieu footprint’ van een product. Doordat er niet alleen naar de eigen locatie wordt gekeken, maar naar de gehele keten, wordt er een compleet beeld verkregen van de milieubelasting die wordt geproduceerd voor het eindproduct.

Wetgeving

Als reactie op de klimaatverandering verandert ook de wetgeving. Door beperkingen te stellen aan de toegestane uitstootniveaus komt er een sterkere focus op duurzaamheid.

  • Overheden werken aan nieuwe klimaatwetten
  • Milieuprijzen
  • Alle nieuw gebouwde kassen moeten vanaf 2020 klimaat-neutraal zijn
  • Banken willen transparantie over milieu-impact
  • Het aantal Nederlanders dat zich actief bezighoudt met duurzaamheid is gestegen van 30% naar 40%
  • De vraag van consumenten naar duurzame producten stijgt

Footprint

Een footprint bestaat uit zo’n 25 milieu-impact items, waaronder klimaatverandering (kg CO2), abiotische uitputting (kg Sb), humane toxiciteit (kg 1,4 DB), verzuring (kg SO2), eutrofiëring (kg PO43-), etc. Door niet alleen naar de CO2-uitstoot te kijken, maar naar alle impact items, krijg je een veel realistischer beeld van de milieu-impact. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een product een lage CO2-uitstoot heeft, maar slecht scoort op humane toxiciteit. Indien men alleen naar CO2-uistoot kijkt kan er een verkeerd beeld worden verkregen van de milieu-impact. Om een begrijpelijk en praktisch inzicht te krijgen in de footprint, worden alle factoren samengevat in een milieukostenindicator (MKI). Dit is kortweg de totale milieu-impact uitgedrukt in euro’s.

EcoChain

Voor het berekenen van de footprint, gebruikt BVB Substrates de tool EcoChain. Deze tool gebruikt de top down approach voor het uitvoeren van LCAs in de vorm van Cradle to Gate, Cradle to Grave en Cradle to Cradle analyses en is geheel conform ISO 14040 en ISO 14044. Naast het inzichtelijk krijgen van de duurzaamheidsprestatie op bedrijfs-, proces- en productniveau, biedt deze transparantie een basis voor duurzame innovatie. Daarnaast is EcoChain ook een netwerk van alle partijen in een supply chain. Dit heeft onder andere als voordeel dat wanneer één partij duurzamer wordt, dit doorgerekend wordt voor alle bedrijven in de keten.

BVB Substrates EcoChain

Goede balans, efficiënt en bewust

Binnenkort kan BVB Substrates de footprint bepalen per product geleverd tot op het terrein van de klant. De meerwaarde hiervan uit zich in de transparantie over de duurzaamheid van de producten die wij aanbieden, het hebben van een antwoord op de toenemende vraag vanuit de markt, invulling geven aan ons verantwoordelijkheidsbesef richting toekomstige generaties en toekomstige milieukosten en boetes vermijden of minimaliseren. Daaropvolgend dient deze transparantie als bron voor innovatie van duurzame producten en een optimale efficiency.
Ontwikkelingen in de keten worden bij BVB Substrates altijd nauwlettend in de gaten gehouden en waar mogelijk participeren wij in innovatieve try-outs. Deze try-outs hebben veelal het doel om efficiënter en bewuster om te gaan met de middelen die tot onze beschikking staan. Een voorbeeld van één van de projecten in wij hebben geparticipeerd, zijn de teeltproeven onder LED-verlichting waarbij BVB Substrates onderzoek deed naar de receptuur van het substraat. Ook totaal nieuwe producten ontstaan bij BVB Substrates vaak vanuit een duurzame gedachte. Zo is BVB Impress een nieuwe generatie perspotgrond op basis van witveen in plaats van zwart veen. BVB Impress is ontwikkeld na meerjarig onderzoek door BVB Research met speciaal hiervoor ontwikkelde instrumenten. Ook wordt het transport uitgevoerd door een modern wagenpark met de schoonste EURO 6 vrachtwagens uitgerust met het Trimble brandstofmanagement systeem.
Kortom, door te zorgen voor een goede balans tussen People, Planet, Profit bij het produceren van onze producten dragen we bij aan een duurzame ontwikkeling. Dit kan gemeten worden door middel van een LCA. Laten we daarbij streven naar de laagste milieu-impact voor onze producten, oftewel the footprint of the future!