Kekkilä-BVB Research

Kekkilä-BVB Research voert kwaliteitscontroles uit op grondstoffen en eindproducten, borgt monsterafnames en analyses binnen het kwaliteitssysteem en draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe substraten.

Eigen laboratoria en proefkas

Kekkilä-BVB Research beschikt in Nederland over eigen laboratoria in De Lier en Grubbenvorst en een proefkas in De Lier. In De Lier worden chemische, fysische en fytosanitaire analyses op substraten uitgevoerd waarmee de eigenschappen van mengsels in kaart worden gebracht. In de proefkas worden o.a. groeiproeven en onkruidproeven uitgevoerd en wordt in samenwerking met Philips de invloed van LED op substraatkeuze onderzocht.

Daarnaast beschikt ons onderzoekscentrum ook over laboratoria en onderzoeksmiddelen in Finland.

In Grubbenvorst wordt er met name onderzoek verricht naar het verbeteren van dekaarde voor de champignonteelt. Met behulp van een unieke sproei-installatie in een volledig geautomatiseerde en geklimatiseerde sproeiruimte worden hier de specifieke eigenschappen van een optimaal substraat bepaald. Kekkilä-BVB Research werkt samen met kennisinstellingen (zoals HAS Den Bosch en WUR), leveranciers en afnemers om tot nieuwe ontwikkelingen in het product te komen.

Het proces

Voordat een nieuw substraatmengsel wordt ontwikkeld, zijn er verschillende fases doorlopen. Vanuit de visie van Kekkilä-BVB worden onderzoeksrichtingen gedefinieerd waarbinnen projecten kunnen worden geïnitieerd. Een nieuw project gaat pas van start als aan alle randvoorwaarden is voldaan. Een nieuw te ontwikkelen substraat dient bij Kekkilä-BVB Research aan een groot aantal criteria te voldoen zoals algemene, chemische, fysische en fytosanitaire substraateigenschappen. De algemene kenmerken hebben o.a. betrekking op de beschikbaarheid, milieubelasting bij winning, het transport, het gebruik en de verwerking, het mogelijk hergebruik, de voedselveiligheid en de veilige verwerkbaarheid van het substraat(mengsel) in de fabriek. Daarnaast is er altijd nog een efficiencyoverweging. Bij chemische substraatkenmerken wordt vooral gekeken naar de elektrische geleidbaarheid, hetgeen een maat is voor de totaal opgeloste zouten die voor de plant beschikbaar zijn en de pH ofwel de zuurgraad van een extract van het substraat.

Daarnaast is de samenstelling van de hoofd- en spoorelementen in het substraat van belang om een optimale groeiconditie te verkrijgen. Bovendien wordt gecontroleerd of er niet teveel zware metalen aanwezig zijn.

Bij fysische substraatkenmerken moet vooral gedacht worden aan een optimale water-lucht verhouding, de wateropnamesnelheid, de watervasthoudendheid (waterretentie), een goede structuur om in te kunnen wortelen en voldoende stabiliteit van het substraat. Bij de fytosanitaire eigenschappen wordt nagegaan of er geen onkruidsporen en schadelijke en/of ziekmakende micro organismen aanwezig zijn in het substraat. Bovendien mag er ook geen kiem- en groeiremming optreden. Kekkilä-BVB Research werkt met negen vakkundige gekwalificeerde mensen met een passie voor productontwikkeling en onderzoek naar de eigenschappen van het product om zo tot verbetering te komen van het totale eindproduct.

De ontwikkeling van nieuwe grondstoffen

Hoewel zwartveen nog niet uitgeput is, anticipeert Kekkilä-BVB wel op een eindigheid van deze grondstof op termijn. Om levering van een hoogwaardige kwaliteit substraten ook in de toekomst te blijven waarborgen, zoeken wij naar alternatieven. Om een stap naar nieuwe grondstoffen te kunnen zetten, hebben we eerst de eigenschappen van onze huidige recepturen onderzocht. Bovendien is er een nieuwe klimaatgestuurde testruimte in gebruik genomen, waarin wij de eigenschappen van de huidige en nieuwe recepturen onderzoeken. Een dergelijke test levert kennis op over de fysische eigenschappen, zoals wateropnemend vermogen, krimp en verslemping. Ook de invloed van het vochtgehalte, de structuur en het aandrukken levert kennis op over het gedrag van het mengsel. Het zijn wezenlijke eigenschappen die niet in de praktijk vastgesteld kunnen worden.

Productontwikkeling en duurzaamheid

BVB Research is koploper op het gebied van productontwikkelingen en duurzaamheid. Zo zijn er vernieuwingen ontwikkeld op dit gebied zoals het opwekken van groene stroom uit biovergistingsprocessen en deze geschikt maken als substraatgrondstof, het ontwikkelen van substraat uit gerecycled glas, het hergebruiken van champignonsubstraat en het ontwikkelen van persgrond en dekaarde die minder belastend zijn voor het milieu door het gebruik van andere grondstoffen die ingedroogd kunnen worden.